I. Sprawdziany i testy są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać
z całą grupą, powinien to zrobić w terminie dwutygodniowym po przyjściu do szkoły.

II. W trakcie sprawdzianu uczeń powinien pracować samodzielnie.
Za odpisywanie na pisemnym sprawdzianie wiadomości uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

III. Sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów może odbywać się
w następujących formach:
a) testy sprawdzające wiadomości teoretyczne i sprawdziany praktyczne przy komputerze
z podaniem zakresu materiału, jaki będą obejmowały.
W czasie sprawdzianu przy komputerze może siedzieć tylko jeden uczeń.
b) Ćwiczenia przy komputerze - jest to główna forma sprawdzianu umiejętności uczniów na zajęciach.
c) Odpowiedzi w formie ustnej i pisemnej (kartkówka).
d) Zadanie domowe - ustne lub praktyczne przy komputerze sprawdzenie pracy domowej ucznia.

Sposób oceny testów teoretycznych sprawdzianów praktycznych:
Tematy są podzielone na dwie części. Część pierwsza obejmuje wiadomości konieczne, podstawowe
i rozszerzające, a część druga wiadomości dopełniające i nadobowiązkowe.

1. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie
od 35% do 49% zadań z części pierwszej.
2. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie
od 50% do 70% zadań z części pierwszej.
3. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 71%
do 89% zadań z części pierwszej.
4. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie
od 90% do 100% zadań z części pierwszej.
5. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 90% do 100% zadań z części pierwszej oraz poprawnie rozwiązał zadania
z części drugiej.

Sposób oceniania odpowiedzi:
Ocenie podlega znajomość określeń, pojęć i ich własności występujących
w pytaniu oraz umiejętności zastosowania tych wiadomości w typowym zadaniu. 

1. Na ocenę dopuszczający obowiązuje znajomość w/w określeń przy znacznej pomocy nauczyciela.
2. Na ocenę dostatczny obowiązuje znajomość w/w określeń przy niedużej pomocy nauczyciela.
3. Na ocenę dobry obowiązuje znajomość w/w określeń plus samodzielne ich zastosowanie
w zadaniu, przy dopuszczaniu nielicznych błędów.
4. Na ocenę bardzo dobry obowiązuje znajomość w/w określeń plus biegłe posługiwanie się językiem informatyki i swobodne korzystanie z dostępnych narzędzi informatycznych.
5. Na ocenę celujący obowiązują takie kryteria jak na ocenę bardzo dobry plus poszerzenie odpowiedzi o elementy uogólniające związane z pytaniem lub zastosowanie oryginalnej metody rozwiązywania zadania.

Sposób ocenia pracy przy komputerze:
1. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać najprostsze zadania
przy znacznej pomocy nauczyciela.
2. Ocenę dostatcznyotrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać typowe zadania praktyczne
o średnim stopniu trudności przy niedużej pomocy nauczyciela.
3. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać samodzielnie typowe zadania praktyczne.
4. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który sprawnie posługuje
się zdobytymi umiejętnościami i potrafi je stosować do rozwiązywania trudnych problemów
w nowych sytuacjach. Swobodnie korzysta z dostępnych systemów pomocy.
5. Ocenę celujący obowiązują takie kryteria jak na ocenę bardzo dobry plus stosowanie nietypowych metod rozwiązywania zadań oraz wykorzystywanie różnych narzędzi informatycznych (nie omawianych na lekcjach).

Zasady wystawiania oceny semestralnej
Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych oraz wyników sprawdzianów
i testów.