EGZAMIN ZAWODOWY - TECHNIK INFORMATYK

I. Informacje ogólne.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności (z zakresu danego zawodu) określonych w standardzie wymagań, ustalonym przez MENiS. Egzaminem zawodowy jest egzaminem zewnętrznym.
Egzaminy zawodowe mogą zdawać absolwenci wszystkich typów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych i policealnych, które kształcą w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Egzaminy zawodowe przeprowadzane są 2 razy w ciągu roku szkolnego, a ich harmonogram ustala i ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż na 4 miesiące przed terminem ich przeprowadzenia.
Dla absolwentów szkół policealnych egzaminy przeprowadzane są od następnego tygodnia
po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a dla absolwentów technikum i technikum uzupełniającego - od następnego tygodnia po zakończeniu egzaminu maturalnego.

II. Struktura egzaminu.

Egzamin składa się z dwóch etapów:
1. Etap pisemny.
2. Etap praktyczny.

Etap pisemny składa się z dwóch części:
1. W części I zdający będą rozwiązywać 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.
2. W części II zdający będą rozwiązywać 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut.

Etap praktyczny sprawdza umiejętności rozwiązywania typowych problemów zawodowych
i sprowadza się do opracowania projektu realizacji i wykonania określonych prac.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 180 minut i dłuższy niż 240 minut.Schemat egzaminu zawodowego - część praktyczna

1.Tytuł pracy
 • Wstępna diagnoza
 • Ustalenie przyczyny
 • Usuniecie usterki
 • Podniesienie bezpieczeństwa
 • Opracowanie wskazań
 • Zabezpieczenie danych

„Projekt realizacji prac prowadzących do naprawy systemu komputerowego mającego na celu: wstępną diagnozę, ustalenie przyczyny usterki, usunięcia usterki, zabezpieczenie danych, podniesienie bezpieczeństwa systemu komputerowego oraz opracowanie wskazań dla użytkowników komputera.”

2.Założenia
 • Naprawa u klienta bez zdejmowania obudowy i reinstalacji systemu
 • Komputer jest czasowo odłączony od sieci lokalnej i Internetu
 • Można dodać, że normalnie dostaje IP z DHCP
 • Zazwyczaj są jakieś foldery na dysku C które nie mogą zostać usunięte
 • Przeważnie są to dwie osoby pracujące na koncie Administratora
 • Należy utworzyć osobne konta dla użytkowników
 • Niektórzy użytkownicy powinni posiadać ograniczenia / zmienione prawa do folderów
 • System pracuje niestabilnie
 • Dane nie mogą zostać utracone
 • Należy dopisać tutaj jeszcze o samej usterce (zależne od zadania np. klawiatura nie działa poprawnie, albo skróty do programów nie działają itp.)
3.Przyczyny
 • Możliwość zarażenia systemu wirusami / spywarami / trojanami
 • Brak programu antywirusowego
 • Brak aktualizacji antywirusa / bazy wirusów / systemu
 • Brak włączonego trybu monitora w antywirusie
 • Brak zapory / firewalla / programów anty spyware
 • Wyłączona automatyczna aktualizacja systemu
 • Pofragmentowany dysk twardy
 • Błędy na dysku/ uszkodzone sektory
 • Brak odpowiednich kont dla użytkowników
 • Zbyt dużo uruchomionych programów / programów w autostarcie
 • Błedy w rejestrze / zaśmiecony rejestr
 • Przepełniony dysk twardy
 • Brak sterowników / konflikty urzadzeń
4.Wykaz Czynności
 • Wejście do BIOS’a w celu skorygowania ustawień
 • Sprawdzenie czy komputer poprawnie wykonuje procedury POST
 • Uruchomienie systemu w trybie normalnym z zalogowaniem się na Administratora, wstępna diagnoza
 • Uruchomienie systemu w trybie awaryjnym jeżeli to konieczne
 • Sprawdzenie sterowników / konfliktów czy sprzęt działa poprawnie (Menadżer urządzeń)
 • Skanowanie dysku programem scandisk
 • Wykonanie kopii danych (zazwyczaj folderu o których mowa w zadaniu)
 • Wykonanie kopii rejestru systemu windows
 • Wyczyszczenie rejestru jeżeli posiadamy do tego oprogramowanie / wyłączenie zbędnych programów z autostartu
 • Instalacja antywirusa
 • Aktualizacja bazy wirusów
 • Włączenie automatycznej aktualizacji antywirusa / bazy
 • Włączenie trybu monitora
 • Pełne skanowanie systemu
 • Instalacja i konfiguracja programu anty spyware oraz pełne skanowanie
 • Włączenie / sprawdzenie automatycznej aktualizacji systemu
 • Włączenie / sprawdzenie zapory systemowej / firewalla
 • Instalacja poprawek hotfix --jeśli takie mamy
 • Utworzenie i skonfigurowanie kont użytkowników
 • Ustawienie praw / przywilejów do folderów
 • Naprawa usterki – zależne od zadania (skróty / Outlook / przeglądarka / klawiatura /gpedit.msc / msconfig /itp. )
 • Utworzenie punktu przywracania systemu
 • Defragmentacja dysku twardego
 • Sprawdzenie poprawności działania systemu po usunięciu usterki
 • Podsumowanie (piszemy co zostało zrobione / czy znaleziono wirusy / czy wszystko działa itp.)
6.Wskazania dla użytkowników
 • Nie powinno się korzystać z kont administratora
 • Nie powinno się udostępniać hasła do swojego konta
 • Powinno się korzystać tylko ze swojego konta
 • Hasło powinno się zmieniać co jakiś czas, hasło powinno być trudne do zgadnięcia i składać się z co najmniej 6 znaków
 • Antywirus powinien cały czas pracować w trybie monitora
 • Należy śmiało odpowiadać na komunikatu systemu
 • Należy instalować wszystkie aktualizacje systemu
 • Aktualizacja antywirusa powinna być przeprowadzana jak najczęściej
 • Nie należy odwiedzać stron które mogą stanowić zagrożenie dla systemu
 • Powinno się zmienić przeglądarkę internetową na bardziej bezpieczną (Firefox / Opera)
 • Nie należy otwierać załączników pocztowych od nieznanych osób
 • Należy co jakiś czas tworzyć kopię zapasową danych na nośnikach wymiennych np. CD/DVD/pendrive
 • Nie należy instalować oprogramowania bez wiedzy administratora
 • Co najmniej raz w tygodniu powinno się przeprowadzić pełne skanowanie systemu antywirusem
 • Co jakiś czas powinno się wykonać defragmentację dysku twardego
 • Zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa BHP